2009 r.

Publikacje członków PTiTPS „SPOMASZ” 2009

Andrejko D., Andrejko M. 2009. Zanieczyszczenia żywności. Źródła i oddziaływanie na organizm człowieka.Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN 978-83-7259-179-1. Nakład 350+16. 94 strony.
Andrejko D., Goździewska M., Grochowicz J. 2009. Badanie eksploatacyjne laboratoryjnej mieszarki łopatkowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 1, 80-81.
Andrejko D., Grochowicz J., Goździewska M., Kobus Z. 2009. Influence of infrared treatment on mechanical strength and structure of wheat grains. Food and Bioprocess Technology, DOI 10.1007/s11947-009-0238-3.
Andrejko D., Rydzak L. 2009. Wpływ wilgotności na właściwości mechaniczne ziarniaków pszenicy ozimej. Inżynieria Rolnicza 2(111), 5-11.
Andrejko D., Rydzak L., Grochowicz J. 2009. Wpływ wilgotności na wartość siły ściskającej ziarniaki pszenicy jarej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 4, 16-17.
Bakier S.: Capabilities of near-infrared spectroscopy to analyse changes in water bonding during honey crystallisation process. International Journal of Food Science and Technology, 2009, 44(3), 519-524.
Bakier S.: Charakterystyka oddziaływań reologicznych występujących w zawiesinach krystalicznych glukozy pomiędzy fazą stałą i płynną. Acta Agrophysica, 2009, 14(3), 543-556.
Choszcz D. Podstawski R., Wysocka-Welanc M. 2009. Measurement of motor fitness of students using the rowing ergometer. Human Movement, vol. 10 (1), s. 46-52
Choszcz D. 2009. Efektywność rozdzielania mieszaniny nasion rzepaku i przytulii czepnej w separatorze z taśmą pętelkową. Rozprawa habilitacyjna Nr 31. Inżynieria Rolnicza (7) 116
Ciurzyńska A., Lenart A. 2009. The influence of temperature on rehydration and sorption properties of freeze-dried strawberries. Croatian Journal of Food Science and Technology, 1(1), 17-25
Ciurzyńska A., Lenart A. 2009. Wpływ odwadniania osmotycznego na barwę liofilizowanych truskawek. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 48(1), 20-21
Ciurzyńska A., Lenart A. 2009. Wpływ odwadniania osmotycznego na skład chemiczny liofilizowanych truskawek. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 19/34(1), 9-13
Ciurzyńska A., Lenart A. Wpływ odwadniania osmotycznego, rodzaju substancji osmotycznej i mrożenia na wybrane właściwości liofilizowanych truskawek. Acta Agrophysica 2009, 14(3), 577-590
Diakun J. Mierzejewska S., Piepiórka J.: Monitorowanie parametrów czynnika myjącego w trakcie mycia w przepływie. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1/2009, str. 34 - 36
Diakun J., Jakubowski M.: Analiza funkcjonalna konstrukcji kadzi wirowo - osadowych whirlpool, Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 1/2009, Gliwice 2009;str. 22-23
Diakun J., Piepiórka J.: Warunki mycia metodą CIP kolanek rurociągu instalacji produkcyjnej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1/2009 tom 48(40), str. 24,25
Diakun J., Seńcio M.: Przegląd konstrukcyjno – funkcjonalny masownic do mięsa. Cz.II Systemy załadunku i wyładunku. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1/2009, str. 86 - 90
Diakun J., Seńcio M.: Przegląd konstrukcyjno – funkcjonalny masownic do mięsa. Cz.III Wyposażenie i funkcje dodatkowe masownic. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2/2009, str. 124 - 130
Diakun J.: Moc i energia miesienia ciasta z mąki pszennej i żytniej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4/2009, str. 26,27
Drozd A., Hanusz Z., Szymanek M. 2009. Ocena procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej oparta na analizie profilowej. Journal of research and applications in agricultural engineering, vol. 54(1), 9-12.
Dutkiewicz D., Bil T.: Analiza pomiaru parametrów sterowania maszynową obróbką ryb dla projektowania rozwiązań mechatronicznych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr 2, 2009, Tom 19/35, str. 49-52. .
Dutkiewicz D., Dowgiałło A.: ”Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecane przez ICES dopuszczalne połowy na 2010 rok. .
Dutkiewicz D., Dowgiałło A.: Maszyny do równoległej obróbki szprotów. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr 2, 2009, Tom 19/35, str. 57-60. .
Grochowicz J., Zawiślak K., Sobczak P. 2009. Ocena skuteczności mieszania materiałów ziarnistych z zastosowaniem jako wskaźnika grochu. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. Nr 1/2009 48(40), 96-97.
Heim A., Olejnik T.P., "Speciffic grinding rate of raw material at the change of balls' points of contact in the ball-mill", Proceedings of 6th International Conference for Conveying and Handling of Particle Solids (3-7.08), Pendrive, cz.2, s.155-159, 2009
Heim A., Solecki M., "Własności reologiczne zawiesiny drożdży dezintegrowanych", Chemik - nauka - technika - rynek (suplement), 6, s. 380-381, 2009
Heim A., Solecki M.: "Kształtowanie parametrów zawiesiny mikroorganizmów w młynie perełkowym", Inż. Apar. Chem., 48(40), 6, s.81-82 (2009)
Heim A., Stelmach J., "Porównanie efektywności wnikania masy dla mieszadeł z napowietrzaniem bełkotkowym", Ochrona Środowiska Rocznik, t. 11, część 1, s. 207-219, 2009
Isidorov V.A., Czyżewska U., Isidorova A.G., Bakier S.: Gas chromatographic and mass spectrometric characterization of the organic acids extracted from some preparations containing lyophilized royal jelly. Journal of Chromatography B, 877 (2009) 3776–3780.
Jadwisieńczak K., Choszcz D., Konopka S. 2009. Wyniki badań rozdzielania mieszaniny w tryjerze obiegowym ze stożkową powierzchnią roboczą. Etap I. Separator z powierzchnią roboczą obracającą się wokół osi własnej. Inżynieria Rolnicza (6) 115, s. 117-124
Jakubowski M., Diakun J.: Ruch płynu w kadzi wirowej whirlpool. Inżynieria Rolnicza nr 2(111), Wyd. Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Kraków 2009, str. 57-65
Jakubowski M., Diakun J.: Ruch płynu w kadzi wirowej Whirlpool. Inżynieria Rolnicza. Nr 2(111). Kraków 2009, str. 57 - 66
Jakubowski M., Wojtasik I.: Analiza symulacyjna wpływu prędkości początkowej na stan przepływów wtórnych występujących w kadzi wirowo-osadowej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 4/2009 str. 56-57
Jakubowski M., Wpływ wysokości napełnienia kadzi wirowo - osadowej na kinetykę przepływu wtórnego namywającego osad, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 2/2009, str. 65-68
Janowicz M., Domian E., Lenart A., Królikowski K. 2009. Wpływ odwadniania osmotycznego i suszenia konwekcyjnego na barwę suszonych jabłek. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 48(40), 26-27
Janowicz M., Domian E., Lenart A.. 2009. Zmiany struktury wewnętrznej suszonej konwekcyjnie tkanki jabłek wywołane odwadnianiem osmotycznym. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 67-73
Kobus Z., Ślaska-Grzywna B., Andrejko D. 2009. Investigation of acoustic power radiated by ultrasonic processor into vegetable oils. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 9, 121-127.
Kokoszka S., Lenart A. 2009 Powłoki jadalne – tworzenie i zastosowanie, Przemysł Spożywczy 63(12), 30-32
Kokoszka S., Lenart A. 2009. Wpływ dodatku skrobi na kinetykę adsorpcji i właściwości mechaniczne powłok sojowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 19/35(2), 12-15
Konopka S., Jeliński T., Sadowska J., Błaszczak W., Fornal J., Rybiński W. 2009. Podstawowe właściwości fizyczne nasion lędźwianu siewnego (Lathyrus Sativus L.). Acta Agrophysica vol. 14(1), s. 95-108.
Kopeć A., Diakun J., Milewski T.: Rozmrażanie truskawek metodą próżniowo-parową. Inżynieria Rolnicza Nr 2 (111), Komitet Techniki Rolniczej PAN, 2009 Kraków, s. 83- 89.
Kopeć A., Diakun J., Milewski T.: Rozmrażanie truskawek metodą próżniowo – parową. Inżynieria Rolnicza. Nr 2(111). Kraków 2009, str. 83 - 90
Kowalska H., Lenart A., Wojnowski M. 2009. Zmiany barwy jabłek odwadnianych osmotycznie i nasycanych kwasem askorbinowym. Nauka Przyroda Technologie, 3(4), #120
Kowalska H., Marzec A., Lenart A. 2009 Selected mechanical properties of osmotically dehydrated apples impregnated with calcium ions, Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 17(2), 163-173
Mazur J. 2009.: Zmiany tekstury w trakcie przechowywania w różnych warunkach serów kwasowych otrzymanych metoda tradycyjną. Inżynieria Rolnicza. 2 (111). s. 99-106.
Mazur J., Sobczak P., Panasiewicz M., Zawiślak K. 2009. Zmiany tekstury wędzonego sera twarogowego w zależności od czasu wędzenia. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. Nr 1/2009 48(40), 38-39.
Obidzinski S.: Badania procesu zagęszczania wycierki ziemniaczanej. Acta Agrophysica, 2009, 14(2), s. 383-392. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie. Lublin 2009.
Obidziński S.: Mechanizm zagęszczania sypkich i ziarnistych materiałów roślinnych. Rozdział 5 w monografii. pt.: Właściwości fizyczne surowców roślinnych. Ziarno, owoce, surowce energetyczne” (pod red.: B. Dobrzański jr, R. Rybczyński), 14 str. 1.6 ark. wyd. wg formatu monografii), Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Nauk. FRNA,ISDN: 978-83-60489-10-0, Lublin 2009, s. 63-76.
Obidziński S.: Specjalny czujnik pomiarowy do określenia stanu obciążeń w układzie roboczym granulatora. Inżynieria i Aparatura Chemiczna Nr 4, Gliwice 2009. s. 42-43.
Panasiewicz M. 2009. The influence of various kernels conditioning methods on energy consumption during flaking process. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa – V/IX, ISSN 1641-7739, OL PAN, 2009, 211-216.
Panasiewicz M. Analiza zmian wilgotności ziarna pszenicy nawilżanego w roztworach wodnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 1 (2009); s. 52-54. IZACAX 48(40) – PL ISSN 0368-0827, SIGMA –NOT sp.z o.o., BEMS 2008, Olsztyn.
Panasiewicz M., Sobczak P., Grochowicz J., 2009: Influence of hydrothermal processes on selected physical properties of aot grain. Juarnal of Food Ingenering 90 (2009), pp. 81-89.
Panasiewicz M., Grochowicz J., Sobczak P.: Influence of hydrothermal processes on selected physical properties of oat grain. Journal of Food Engineering 90 (2009), pp. 81-89.
Panasiewicz M., Mazur J., Zawiślak K., Sobczak P. An influence of preliminary rapeseed processing on oil extrusion. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. V Vol. IX, 217-222.
Panasiewicz M., Zawiślak K, Sobczak P., Misiura A. Zmiana wybranych cech geometrycznych płatków jęczmiennych pod wpływem różnych zabiegów hydrotermicznych. Inżynierii Rolnicza (2009) nr 2/111/, Kraków 2009, s 139-146. /ISSN 1429-7264/.
Panasiewicz M., Zawiślak K., Sobczak P., Misiura A.: Zmiana wybranych cech geometrycznych płatków jęczmiennych pod wpływem różnych zabiegów hydrotermicznych. Inżynieria Rolnicza 2(111), 131-139.
Panasiewicz M., Zawiślak K., Sobczak P.: Wpływ nawilżania parą wodną ziarniaków jęczmienia na energochłonność procesu ich płatkowania. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. Nr 1/2009 48(40), 54-55.
Parafiniuk S., Sawa J., Andrejko D., Ślaska-Grzywna B.: Wpływ techniki opryskiwania w nawożeniu dolistnym na wielkości plonu i siły ściskania ziarna pszenicy. Inżynieria Rolnicza 2(111), 147-152.
Pękosławska A., Lenart A. 2009 Osmotic dehydration of pumpkin in starch syrup. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research., 17/(2), 107-113
Pękosławska A., Lenart A. 2009. Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości fizykochemiczne dyni. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 48(1), 56-57
Pękosławska A., Lenart A. 2009. Wpływ rodzaju i stężenia substancji osmotycznej na przebieg odwadniania osmotycznego dyni, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1(62), 119-127
Piepiórka J., „Biofilm – zagrożenie dla skutecznego mycia w systemie CIP” Postępy Techniki 2/2009
Piepiórka J., „Skuteczna dezynfekcja”, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 4/2009 (68)
Piepiórka J., Diakun J., Kubiak M.S., Seńcio M.: Techniki mycia stosowane w przemyśle mięsnym. Gospodarka Mięsna 04/2009, str. 6 - 9
Piepiórka J., Diakun J.: Analiza programów mycia w systemie CIP w browarze. Inżynieria Rolnicza. Nr 2(111). Kraków 2009, str. 153 - 160
Piepiórka J., Mierzejewska S. „Zagrożenia mycia rurociągów w systemie CIP”, Przemysł Spożywczy 10/2009
Piepiórka J., Ocena skuteczności procesów mycia w przemyśle spożywczym” Przemysł Spożywczy 2/2009
Piepiórka J., Wojtasik I., „Kontrola zbiorników i czujników pomiarowych instalacji CIP”, Przemysł Spożywczy 8/2009
Podstawski R., Choszcz D., Wysocka-Welanc M. 2009. Próba opracowania metody trafności testu wytrzymałości czasu krótkiego oraz analiza wpływu treningu na czas pokonania dystansu ergometrem wioślarskim na przykładzie studentów UWM w Olsztynie. Antropomotoryka, , vol.19 (46) s. 55-63.
Seńcio M., Diakun J: Analiza parametryczna konstrukcji masownic do mięsa. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1/2009 tom 48(40), str. 62, 63
Skonecki S. Laskowski J. 2009. Effect of particle size of fragmented wheat on energy requirements in the process of extrusion. TEKA (w druku).
Skonecki S. Laskowski J. 2009. Wpływ wielkości cząstek rozdrobnionej pszenicy na parametry procesu zagęszczania. Inżynieria Rolnicza (w druku).
Skonecki S. Laskowski J. 2009. Wpływ wilgotności śruty zbożowej na proces wytłaczania. Acta Agrophysica. (w druku).
Skonecki S. Potręć M. 2009. Właściwości fizyczne i chemiczne biomasy roślinnej. ZPPNR(w druku).
Skonecki S. Potręć M. 2009. Wpływ wilgotności na ciśnieniowe zagęszczanie biomasy roślinnej. ZPPNR (w druku).
Ślaska-Grzywna B., Andrejko D., Parafiniuk S., Sawa J. 2009. Zmiany wartości siły cięcia ziaren pszenicy a technika nawożenia dolistnego. Inżynieria Rolnicza 2(111),177-182.
Sobczak P. 2009. Separacja w produkcji pasz przemysłowych. Pasze Przemysłowe, 3/4, 6-9.
Sobczak P., Zawiślak K., Panasiewicz M. 2009. Wpływ procesu otoczkowania na wybrane właściwości fizyczne otrzymanych produktów. Inżynieria Rolnicza 2(111), 161-169.
Sobczak P., Zawiślak K., Panasiewicz M. 2009. Wpływ składu mieszanki suszu marchwiowego i mąki na właściwości fizyczne granulatu. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. Nr 1/2009 48(40), 66-67.
Sobczak P., Zawiślak K., Panasiewicz M., Mazur J. 2009. Estimation of food agglomerates produced by means of pressureless granulation. Pol. J. Food Nutr. Sci. Vol. 59, No. 4, pp. 339-343.
Szulc K., Lenart A 2009. Właściwości kohezyjne wybranych proszków spożywczych. Inżynieria Rolnicza., 2(111), 169-175
Szulc K., Lenart A. 2009. Właściwości reologiczne aglomerowanej żywności w proszku dla dzieci. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(62), 49-56
Szymanek M. 2009. Wpływ czasu składowania i wilgotności wybranych frakcji odpadowych w produkcji kukurydzy nasiennej na wartość opałową. Journal of research and applications in agricultural engineering, vol. 54(1), 36-39.
Szymanek M., Sobczak P. 2009. Some physical properties of spelt wheat seed. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. V Vol. IX, 310-320.
Tomalczyk M., Heim A., "Wytrzymałość ststycznie niewyznaczalnych wałów mieszadeł stosowanych w suszarkach fluidalnych", Inż. Apar. Chem., 48(40), 1, s. 120-121, 2009
Zawiślak K., Sobczak P., Panasiewicz M. 2009. Wpływ rozdrobnienia materiału na proces dozowania. Inżynieria Rolnicza 2(111), 201-206.
Zuchniarz A., Szymanek M., Niedziółka I., Dreszer K. 2009. Charakterystyka brykietów z biomasy roślinnej wytworzonych w wybranych rodzajach zespołów zagęszczających. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna, 2, 13-14.