Aktualności

15.11.2022

„XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 2023

"POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI" 2023”

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH
KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ.
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI" - 2023

Konferencja (dawna „Szkoła Letnia”) odbędzie się w dniach 19-23 września 2023 r. w Zamościu
w hotelu ****ARTIS Hotel & SPA, Sitaniec 1, 22-400 Zamość.

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z postępem w inżynierii produkcji.

Przewidziano następujące sekcje tematyczne:

  1. Fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i produktów spożywczych.
  2. Teorie jednostkowych operacji i procesów.
  3. Problemy konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów.
  4. Zagadnienia eksploatacji maszyn.
  5. Automatyzacja produkcji.
  6. Systemy jakości i kontroli produkcji.
  7. Ochrona środowiska (gospodarka energią i odpadami) w przemyśle.
  8. Nauka w służbie przemysłu.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. inż. Ryszard Kulig, prof. uczelni
tel. 81 5319677, 606-646-043
email: ryszard.kulig@up.lublin.pl

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego
Dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof. dr hab. Paweł Sobczak
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Prezentacja zgłoszonych prac odbędzie się w formie referatu (15 min.), doniesienia (5 min.) lub prezentacji firmy (15 min.). Pełne teksty prac można już teraz (po opłaceniu zgłoszenia) opublikować w czasopismach naukowych. Pierwsze 20 publikacji z Listy JCR o punktacji 100 i powyżej będzie dofinansowane w kwocie 4000 zł (w tej sprawie proszę się kontaktować z dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni e-mail: renata.rozylo@up.lublin.pl


Terminy:
15 marzec 2023 r. – nadesłanie kart zgłoszeń na adres e-mail: ryszard.kulig@up.lublin.pl z tytułami referatów (Zgłoszenie PIP_2023_Imię Nazwisko.doc) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub listownie;
31 marzec 2023 r. – wnoszenie opłat (istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku 2022)
31 maj 2023 r. nadesłanie streszczeń prac (wymagania dostępne w pliku: Streszczenie-Streszczenie-WZOR PIP_2023.doc):

Opłata:
Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby wynosi (w zależności od opcji):

950 zł*

(1680 zł) i obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne i imprezy towarzyszące;
*opłata zniżkowa uwzględniająca dofinansowanie MEiN dla pierwszych 80 osób (w przypadku pozostałych osób opłata 1680zł). Opłata nie obejmuje kosztu druku pełnego artykułu w wybranym czasopiśmie.


Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnosić na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Bank PKO S.A.):
Nr rachunku: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
Nazwa klienta na wyciągu: UP w Lublinie
z dopiskiem: Konferencja PIP 2023 + Imię i Nazwisko uczestnika

 

Korespondencję oraz zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

email: ryszard.kulig@up.lublin.pl tel. 606 646 043; 81 5319677


Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni (Przewodniczący)
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof dr hab. Paweł Sobczak
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Dr hab. Ryszard Kulig, prof. uczelni (Sekretarz)
Dr hab. Grzegorz Łysiak, prof. uczelni
Dr hab. Jacek Mazur prof. uczelni
Dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni
Dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof uczelni
Dr inż. Monika Wójcik
Mgr Patrycja Łusiak


Komitet Naukowy zostanie podany w komunikacie nr 2.

 

Program ramowy

wtorek, 19 września 2023
15.00 - 18.00 - Rejestracja 
17.30 – 18.30 - Posiedzenie Towarzystwa PTIiTPS „SPOMASZ
19.00 - Kolacja
środa, 20 września 2023
9.00 – 9.15 - Otwarcie Konferencji i Słowa wstępne
9.15 – 10.00 - Wykłady plenarne
10.30 - 18.00 - Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
19.00 -  Uroczysta kolacja
czwartek, 21 września 2023
9.00 –17.00 - Wyjazd studyjny
piątek, 22 września 2023

8.00 - 17.00 - Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych 

sobota, 23 września 2023

8.00 - 10.00 - Dyskusja nt. Nauka, Praktyka, Przemysł
10.00 - Zakończenie i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

 

Komunikat 1 Konferencji  2023


Komunikat 2 Konferencji  2023

 

Zgłoszenie na Konferencję  2023

 

Wzór streszczenia na Konferencję  2023

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych pt. „XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI" 2023” nr projektu DNK/SP/546290/2022 kwota dofinansowania 162650,00 zł całkowita wartość projektu 238 650,00 zł.

Wstecz