Cele

GŁÓWNE CELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO ”SPOMASZ”

1. Oddziaływanie na rzecz rozwoju inżynierii i techniki produkcji nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, gastronomii i handlu oraz procesów pokrewnych, a także ochrony środowiska naturalnego.
2. Promowanie badań oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze maszyn spożywczych oraz urządzeń gastronomicznych i handlowych.
3. Dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z jednostkami w kraju i za granicą oraz obrona praw i obowiązków członków Towarzystwa, wspomaganie organizacyjne ich działań.

SWOJE CELE TOWARZYSTWO REALIZUJE POPRZEZ:
1.Inicjowanie i organizowanie okresowych dyskusji nad kierunkami badań i rozwoju branży maszyn spożywczych oraz urządzeń gastronomicznych i handlowych.
2.Popularyzowanie osiągnięć naukowych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, będących wynikiem działalności członków Towarzystwa.
3.Koordynowanie działań na rzecz promocji wyników badań, wyrobów i usług członków Towarzystwa na sympozjach, konferencjach naukowo-technicznych, targach, wystawach krajowych i zagranicznych.
4.Przygotowywanie materiałów reprezentujących opinię członków Towarzystwa z zagadnień inżynierii i techniki, wraz z dążeniami do uczestnictwa w zespołach opiniodawczo-doradczych w ministerstwach i centralnych urzędach.
5.Organizowanie okresowych spotkań w formie seminariów lub konferencji dla kadry naukowej i przedstawicieli przedsiębiorstw z obszaru maszyn spożywczych, poświęconych najnowszym osiągnięciom i przewidywanym kierunkom rozwoju badań i procesów technologicznych.
6.Organizowanie wyjazdów na targi i wystawy maszyn spożywczych.
7.Pełnienie funkcji organu reprezentującego dla znaku towarowego „SPOMASZ”, ustalającego wykaz jednostek uprawnionych do jego stosowania.
8.Nadawanie członkom Towarzystwa (według odrębnego regulaminu) tytułów i uprawnień EKSPERTA-RZECZOZNAWCY PTIiTPS „SPOMASZ”
9.Prowadzenie zagadnień związanych z przyznawaniem odznaczeń i odznak „Zasłużony dla Przemysłu Maszyn Spożywczych „SPOMASZ”.
10.Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy członkami Towarzystwa.