Prawa i obowiązki członka

§ 10
1.Członkowie Towarzystwa wymienieni w § 9 ust. 1 pkt. 1 działają w Towarzystwie i realizują swe prawa i obowiązki osobiście.
2.Członkowie Towarzystwa wymienieni w § 9 ust. 1 pkt .2 działają i realizują swe prawa i obowiązki za pośrednictwem swoich upełnomocnionych przedstawicieli.
§ 11
1.Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1)uczestniczyć w pracach Towarzystwa na zasadach określonych w niniejszym Statucie i uchwałach władz Towarzystwa,
2)korzystać z pomocy i doradztwa Towarzystwa,
3)brać udział w posiedzeniach Towarzystwa i jego władz, przy czym udział w Walnym Zgromadzeniu uprawnia do dysponowania jednym równym głosem stanowiącym członka zwyczajnego i głosem doradczym przedstawiciela członka wspierającego,
4)korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
5)występować z wnioskami i inicjatywami w zakresie ustalania programu i kierunków działania Towarzystwa,
6)otrzymywać pełną informację w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa.
2.Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
1)przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez władze Towarzystwa,
2)uczestniczenia w działalności Towarzystwa,
3)dokonywanie wpłaty wpisowego oraz regularnego wpłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

 

POLISH SOCIETY of FOOD ENGINEERING and TECHNOLOGY "SPOMASZ"
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ"

ul. Głęboka 28, pokój 261, 20-312 Lublin, Polska
tel.: + 48 81 5319607
e-mail: stowarzyszenie@ptit-spomasz.com.pl

Sekretarz:  ul. Głęboka 28, pokój 157, 20-312 Lublin, Polska
tel.: + 48 81 5319713

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM „SPOMASZ" TAKŻE OSOBY I JEDNOSTKI DOTYCHCZAS NIEZRZESZONE.