Regulamin nadawania tytułu Eksperta i Rzeczoznawcy

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU EKSPERTA - RZECZOZNAWCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ"

Postanowienia ogólne
§1

1. W regulaminie ustala się osoby uprawnione do ubiegania się o tytuł Eksperta-rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego, tryb postępowania w sprawie nadania tego tytułu oraz określa sposób i zakres działania Kapituły PTIiTPS, przyznającej ten tytuł.
2. O tytuł Eksperta-rzeczoznawcy PTIiTPS może ubiegać się wyłącznie członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" o wysokich kwalifikacjach zawodowych, pod którymi należy rozumieć:
• przygotowanie teoretyczne,
• umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości teoretycznych w praktyce,
• potwierdzone osiągnięcia zawodowe (naukowe, badawcze, wdrożeniowe, racjonalizatorskie).
3. Kandydat na Eksperta-rzeczoznawcę powinien mieć:
• wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie) i co najmniej 3 lata praktyki w obranej dziedzinie lub specjalności, lub
• wykształcenie wyższe I stopnia (inżynierskie) i co najmniej 5 lat w obranej dziedzinie lub specjalności i ukończone studia podyplomowe,
• przynajmniej roczny staż członkowski w Towarzystwie.
4. Wnioski kandydata na tytuł Eksperta-rzeczoznawcy PTIiTPS rozpatruje Kapituła
PTIiTPS powołana przez Zarząd.
5. Tytuł Eksperta-rzeczoznawcy PTIiTPS nadaje Prezes PTIiTPS na wniosek Kapituły.


Procedura rozpatrywania wniosku na tytuł Eksperta-rzeczoznawcy PTI i TPS
§2

1. Kandydat na Eksperta-rzeczoznawcę PTIiTPS składa do Kapityły:
• wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wg załącznika 1 regulaminu),
• fotografie (2 sztuki),
• dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyznania tytułu (150,00 zł na konto PTIiTPS: Bank Pekao S.A. O/Lublin nr: 29 1240 5497 1111 0000 5006 5671
2. W przypadku kandydata, którego wniosek rozpatrzono negatywnie, przysługuje procedura odwoławcza uruchamiana na pisemny wniosek zainteresowanego do Zarządu, w terminie 7 dni od otrzymania negatywnej decyzji Kapituły.
3. Kandydat, którego wniosek rozpatrzony został negatywnie może powtórnie ubiegać się o tytuł Eksperta - rzeczoznawcy po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia przez Kapitułę negatywnej opinii do przedłożonego wniosku.


Tryb postępowania Kapituły PTI i TPS
§3

1. W skład Kapituły powołanej przez Zarząd wchodzi 3 członków.
2. Kadencja Kapituły trwa 4 lata i kończy się w dniu wyboru nowych władz Towarzystwa.
3. Do zadań Kapituły należy:
• rozpatrzenie i ocena dokumentacji otrzymanych wniosków w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich dostarczenia,
• formułowanie opinii o kompletności dokumentacji przedłożonego wniosku i wydawanie na tej podstawie orzeczenia o kandydaturze na Eksperta - rzeczoznawcę PTIiTPS. Przy czym dopuszcza się dwa rodzaje postanowienia Kapituły:
• orzeczenie pozytywne — będące podstawą do przygotowania wniosku o zatwierdzenie zgłaszanej kandydatury na Eksperta — rzeczoznawcę PTIiTPS,
• orzeczenie negatywne - będące podstawą przygotowania wniosku o przerwanie postępowania kwalifikacyjnego (tj. odrzucenie wniosku kandydata na eksperta rzeczoznawcę PTIiTPS na podstawie złożonej dokumentacji) z pisemnym powiadomieniem wnioskodawcy o tym fakcie.
• Przekazywanie stanowiska Kapituły do Prezesa Zarządu w celu zatwierdzenia orzeczenia.
• Przekazywanie danych osobowych o nowym Kandydacie do prezesa Towarzystwa i Centralnego Rejestru Ekspertów Towarzystwa.


Prawa i obowiązki Eksperta - Rzeczoznawcy PTIiTPS „SPOMASZ”
§4

1. Ekspert - Rzeczoznawca PTIiTPS jest osobą zaufania publicznego, w zakresie merytorycznym określonym i udokumentowanym w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Na straży dochowania tego zaufania stoi Towarzystwo i Jego władze.
3. Ekspert - Rzeczoznawca PTIiTPS „SPOMASZ” ma prawo:
• a. posługiwania się legitymacją oraz imienną pieczątką z numerem nadanym przez Centralny Rejestr Ekspertów PTIiTPS „SPOMASZ” oraz odpowiednim kodem specjalizacji oraz oznaczeniem województwa,
• b. korzystania z pomocy technicznej, prawnej, obsługi finansowej Towarzystwa.
4. Zakres uprawnień Eksperta - rzeczoznawcy PTIiTPS „SPOMASZ” może obejmować następujące rodzaje usług naukowo - technicznych:
• badanie i wydawanie - na zlecenie, opinii o rekomendowanych wyrobach i usługach,
• działalność szkoleniowa i doradcza w zakresie maszyn i urządzeń spożywczych,
• ocena stanu technicznego obiektów technicznych i ich identyfikacja,
• badanie i ustalanie przyczyn awarii i wypadków,
• badanie parametrów technicznych i technologicznych,
• wycena wartości obiektów i instalacji, kalkulacja napraw,
• badanie i planowanie kosztów eksploatacji obiektów, audyt technologii i systemu,
• eksploatacji obiektów.
5. Obowiązki eksperta dotyczące przede wszystkim:
• działania zgodnego z obowiązującym prawem i duchem jego ustaw,
• przestrzegania Statutu Towarzystwa i jego regulaminów,
• przestrzegania reguł kodeksu Eksperta - rzeczoznawcy PTIiTPS,
• uwzględnienia w kosztach wykonywanych ekspertyz narzutów w wysokości 3 % (wartości netto) na rzecz Towarzystwa,
• wykonywanie ekspertyz zlecanych przez Towarzystwo,
• sporządzanie ekspertyz obiektywnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym,
• każda ekspertyza i opinia musi być potwierdzona pieczęcią Towarzystwa i zarejestrowana.


Postanowienia końcowe
§5

1. Po wpisaniu do Centralnego rejestru Ekspertów — rzeczoznawców PTIiTPS Prezes Zarządu zwołuje zebranie Kapituły i wręcza Kandydatowi „Legitymację" Eksperta — rzeczoznawcy, podpisaną przez Prezesa PTIiTPS z jednoczesnym odebraniem przyrzeczenia, które po podpisaniu dołącza się do dokumentów Eksperta - rzeczoznawcy.
2. Legitymacja ma pięcioletni okres ważności, jej przedłużenie na następny okres następuje po sprawdzeniu przez Kapitułę PTIiTPS, czy Ekspert — rzeczoznawca nadal spełnia warunki określone w § 1 regulaminu.
3. Tytuł Eksperta - rzeczoznawcy PTIiTPS w działalności gospodarczej można używać tylko przy wykonywaniu prac w ramach działalności PTIiTPS.
4. Uprawnienia Eksperta - rzeczoznawcy PTIiTPS mogą być anulowane przed upływem terminu ważności legitymacji w następujących przypadkach:
• utraty członkostwa w PTIiTPS,
• sądowego pozbawienia praw cywilnych i obywatelskich,
• dokonania czynu świadczącego o niewłaściwej postawie etycznej,
• złamanie jednego z punktów przyrzeczenia Eksperta - rzeczoznawcy PTIiTPS.
5. Decyzję o cofnięciu tytułu Eksperta — rzeczoznawcy PTIiTPS podejmuje Prezes Towarzystwa na wniosek Kapituły przygotowany na podstawie badania wszczętego na wniosek Prezesa Towarzystwa.
6. Postępowanie odwoławcze przeprowadza się analogicznie jak postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 3.
7. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:
• kwestionariusz kwalifikacyjny (wniosek),
• jednolita treść przyrzeczenia,
• wykaz specjalności.
8. Lista ekspertów PTIiTPS „SPOMASZ” jest jawna i może być opublikowana na stronach internetowych Towarzystwa.