Statut

Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.Towarzystwo rejestrowane na podstawie niniejszego Statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych noszącym nazwę:
„Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” i w dalszej części Statutu nazywane jest Towarzystwem.
2.Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2
1.Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Lublin.
§ 3
Towarzystwo używa pieczątki okrągłej z napisem w otoku:
„Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ” oraz pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Towarzystwa.
§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających w umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 5
Towarzystwo może posługiwać się odznaką członkowską ustaloną na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Rozdział II
Cele Towarzystwa i sposoby realizacji
§ 6
Celem Towarzystwa jest:
1.Oddziaływanie na rzecz rozwoju inżynierii i techniki produkcji nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, gastronomii i handlu oraz procesów pokrewnych, a także ochrony środowiska naturalnego, dla zaspokojenia potrzeb krajowych i na eksport.
2.Promowanie badań oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze maszyn spożywczych oraz urządzeń gastronomicznych i handlowych.
3.Dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z jednostkami w kraju i za granicą oraz obrona praw i obowiązków członków Towarzystwa, wspomaganie materialne i organizacyjne ich działań.
§ 7
Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1.Inicjowanie i organizowanie okresowych dyskusji nad kierunkami badań i rozwoju maszyn spożywczych oraz urządzeń gastronomicznych i handlowych, przyjmowanych do realizacji w ramach centralnie finansowanych programów badawczych i rozwojowych, a następnie organizowanie okresowych spotkań dla prezentacji dokonanych osiągnięć w tych zakresie.
2.Popularyzowanie osiągnięć naukowych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, będących wynikiem działalności członków Towarzystwa.
3.Powodowanie działanie na rzecz promocji wyników badań wyrobów i usług członków Towarzystwa na sympozjach, konferencjach naukowo-technicznych, wystawach krajowych i zagranicznych.
4.Przygotowanie materiałów reprezentujących opinię członków Towarzystwa z zagadnień inżynierii i techniki, rozwoju potencjału produkcyjnego, współpracy z zagranicą wraz z dążeniami do uczestnictwa w zespołach opiniodawczo-doradczych w Urzędzie Rady Ministrów, Komitecie Badań Naukowych, ministerstwach i centralnych urzędach.
5.Organizowanie okresowych spotkań kadry naukowej i kierowniczej wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw zatrudniających członków Towarzystwa poświęconych najnowszym osiągnięciom ii przewidywanym kierunkom rozwoju badań i procesów technologicznych stosowanych w tych jednostkach.
6.Inicjowanie i organizowanie rozszerzania tematyki spotkań wymienionych w pkt. 5 o najnowsze kierunki rozwoju organizacji produkcji i zarządzania oraz aktualne zagadnienia ekonomiczne, względnie inną tematykę zgłoszoną przez członków Towarzystwa.
7.Inicjowanie praktycznego zapoznawania się kadry naukowej i technicznej z postępem technicznym i organizacyjnym w produkcji maszyn i urządzeń, poprzez organizowanie wycieczek technicznych krajowych i zagranicznych.
8.Pełnienie funkcji organu reprezentującego dla znaku towarowego „SPOMASZ”, ustalającego wykaz jednostek uprawnionych do jego stosowania.
9.Prowadzenie zagadnień związanych z przyznawaniem odznaczeń i odznak „Zasłużony dla Przemysłu Maszyn Spożywczych SPOMASZ”.
10.Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy członkami Towarzystwa.
§ 8
1.Wykonanie zadań Towarzystwa odbywa się przy wykorzystaniu aktywności społecznej ogółu członków.
2.Towarzystwo – dla prawidłowego wykonywania swych zadań, może zatrudniać pracowników, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Towarzystwa.
3.Żadne z działań Towarzystwa nie może naruszać zasad samodzielności, samorządności i samofinansowania oraz praw osobistych jego członków.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
§ 9
1.Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających.
2..Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może być obywatel RP mający pełną zdolność do czynienia prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
3.Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może być również pełnoletni cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.
4.Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna, która oświadczyła swoją gotowość współpracy z Towarzystwem dla realizacji jego celów oraz zadeklarowała składkę.
5.Osoby spełniające kryteria ust. 1-4 przyjmuje w poczet członków Zarząd.
6.Wysokość wpisowego, wysokość składek oraz częstotliwość ich wnoszenia ustalane są przez Walne Zgromadzenie.
7.Towarzystwo ma charakter otwarty, do którego mogą przystępować osoby prawne i fizyczne, po spełnieniu warunków przewidzianych niniejszym Statutem.
8.Ustanie członkostwa Towarzystwa następuje poprzez:
1/ dobrowolne wystąpienie członków, złożenie w trybie pisemnego oświadczenia, złożonego Zarządowi, po uprzednim okresie wypowiedzenia nie krótszym niż pół roku.,
2/ wykluczenie członka uchwałą Walnego Zgromadzenia na skutek uporczywego uchylania się od działalności w ramach Towarzystwa, działania na jego szkodę, nie przestrzeganie Statutu, jego regulaminów i uchwał władz,
3/ wykreślenie decyzją Zarządu na skutek nie opłacania składek członkowskich przez pół roku pomimo pisemnego upomnienia,
4/ ustania osobowości prawnej członka wspierającego,
5/ śmierci osoby fizycznej, będącej członkiem Towarzystwa.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Towarzystwa
§ 10
1.Członkowie Towarzystwa wymienieni w § 9 ust. 1 pkt. 1 działają w Towarzystwie i realizują swe prawa i obowiązki osobiście.
2.Członkowie Towarzystwa wymienieni w § 9 ust. 1 pkt .2 działają i realizują swe prawa i obowiązki za pośrednictwem swoich upełnomocnionych przedstawicieli.
§ 11
1.Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1)uczestniczyć w pracach Towarzystwa na zasadach określonych w niniejszym Statucie i uchwałach władz Towarzystwa,
2)korzystać z pomocy i doradztwa Towarzystwa,
3)brać udział w posiedzeniach Towarzystwa i jego władz, przy czym udział w Walnym Zgromadzeniu uprawnia do dysponowania jednym równym głosem stanowiącym członka zwyczajnego i głosem doradczym przedstawiciela członka wspierającego,
4)korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
5)występować z wnioskami i inicjatywami w zakresie ustalania programu i kierunków działania Towarzystwa,
6)otrzymywać pełną informację w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa.
2.Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
1)przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez władze Towarzystwa,
2)uczestniczenia w działalności Towarzystwa,
3)dokonywanie wpłaty wpisowego oraz regularnego wpłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
Władze Towarzystwa
§ 12
Władzami Towarzystwa są:
a)Walne Zgromadzenie,
b)Zarząd,
c)Komisja Rewizyjna.
§ 13
1.Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie jego członków.
2.Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa wybiera:
1)Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
2)Komisję Rewizyjną
spośród osób fizycznych będących członkami Towarzystwa lub wskazanych przez osoby prawne będące członkami wspierającymi.
3.W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie kadencji władzom tym przysługuje prawo dokooptowania brakującej liczby członków z tym, że całkowita liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4.Na posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą być zapraszani goście.
§ 14
1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa,
2)uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
3)zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Towarzystwa,
4)uchwalanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków,
5)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu oraz zatwierdzanie rocznych bilansów Towarzystwa,
6)określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich członków zwyczajnych i członków wspierających,
7)dokonywanie wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
8)udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9)uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10)uchwalanie decyzji o wykluczeniu z Towarzystwa,
11)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12)podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Towarzystwa.
2.Walne zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
4.Walne Zgromadzenie może się odbywać:
1/ w trybie zwyczajnym zwołanym przez Zarząd
2/ w trybie nadzwyczajnym zwołanym przez Zarząd z własnej inicjatywy na podstawie zadania Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku w tej sprawie, wniesionego przez więcej niż 1/3 członków Towarzystwa
5.Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia przez Zarząd następuje w terminie nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.
§15
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% plus 1 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa - za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz §21 niniejszego Statusu.
2.Głosowanie jest jawne - chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3.Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia zmierzające do zmiany Statutu, podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania
§16
1.Dla kierowania całokształtem działalności Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnym Zgromadzeniem wybierany jest Zarząd.
2.Zarząd w swej działalności kieruje się postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa
3.Zarząd liczy 5 członków, wybieranych w drodze głosowania przez Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym w §18 niniejszego Statutu.
4.Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
1/ kierowanie całością działalności Towarzystwa zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia
2/ powoływanie i rozwiązywanie zespołów i komisji złożonych z członków towarzystwa
3/ reprezentowanie Towarzystwa w stosunku do zewnętrznych instytucji i jednostek
4/ zarządzanie majątkiem Towarzystwa i jego funduszami zgodnie z ich przeznaczeniem i preliminarzem
5/ przygotowanie projektów programów działalności Towarzystwa oraz preliminarzy dochodów i wydatków
6/ sporządzenie sprawozdań z rocznej działalności Towarzystwa oraz sprawozdań finansowych (bilansów)
7/ przyjmowanie na członków towarzystwa oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach o pozbawienie członkostwa
8/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa niezastrzeżonych do uchwalania przez inne władze
9/ podejmowanie prawem dozwolonych działań dotyczących działalności gospodarczej
10/ ustalenie trybu rozstrzygania sporów pomiędzy członkami towarzystwa
11/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Towarzystwa
12/ wykonywanie uchwal, postanowień i zaleceń Walnego Zgromadzenia
13/ rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami towarzystwa, w wypadkach ich dobrowolnej zgody na poddanie rozpatrzenia sporów przez Towarzystwo
14/ podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu z liczby członków
5.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 3 członków Zarządu. W razie równości głosów w głosowaniu rozstrzyga glos przewodniczącego posiedzenia.
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku i zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 3 członków Zarządu. O posiedzeniu Zarządu należy powiadomić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7.Zarząd na swym pierwszym po wyborze posiedzeniu dokonuje wyboru:
- Wiceprezesa Zarządu,
- Sekretarza Generalnego,
- Skarbnika,
- Członka.
8. Zarząd wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Biura, którego strukturę, ilość zatrudnionych, zakres działania i warunki pracy określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 17
1.Organem wewnętrznej kontroli działalności Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.
2.Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród członków Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie w ilości 3 osób, w trybie przewidzianym w § 18 niniejszego Statutu.
3.Komisja Rewizyjna na swym pierwszym po wyborze posiedzeniu konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego Komisji, kierującego jej pracami oraz Sekretarza.
4.Komisja Rewizyjna jest powoływana dla prowadzenia doraźnych i dorocznych kontroli działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z odpowiednimi przepisami prawa.
5.Komisja Rewizyjna może występować do władz Towarzystwa z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.
6.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7.Komisja Rewizyjna przedstawia jeden raz w roku Walnemu Zgromadzeniu opinię o rocznej działalności Towarzystwa oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
§ 18
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2.Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie.
§ 19
1.Prezentowanie opinii i ocena władz Towarzystwa w stosunku do jednostek zewnętrznych następować powinno w formie pisemnej w oparciu o odpowiednio powzięte uchwały.
2.Przebieg obrad i treści powziętych uchwał przez władze Towarzystwa podlega protokołowaniu.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa i sposób zarządzania nim
§ 20
1.Na majątek Towarzystwa składają się:
- nieruchomości,
- ruchomości,
- fundusze.
2.Na fundusze Towarzystwa składają się:
- wpisowe i składki członków zwyczajnych i wspierających,
- subwencje, darowizny i zapisy,
- wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, prowadzonej na podstawie przepisów prawa, które nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Towarzystwa.
3.Zasady gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.
4.W sprawach oświadczeń woli w zakresie podejmowania zobowiązań finansowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu - Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego lub pozostałych członków Zarządu, a w innych sprawach podpisy dwóch członków Zarządu.
5.Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział VII
Rozwiązanie Towarzystwa
§ 21
1.Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie towarzyszy uchwała o sposobie przeznaczenia wartości materialnych i niematerialnych Towarzystwa.
3.W razie rozwiązania Towarzystwa przez Sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.
Lublin 2004r.