Usługi naukowo-badawcze

Szczegółowa oferta proponowana przez powołaną grupę Ekspertów - Rzeczoznawców PTIiTPS „SPOMASZ” obejmuje następujące rodzaje usług naukowo-technicznych:

  • badanie i wydawanie - na zlecenie, opinii o rekomendowanych wyrobach (urządzenia, maszyny, linie technologiczne itp.) i usługach,
  • działalność szkoleniowa, konsultacyjna i doradcza w zakresie maszyn i urządzeń spożywczych oraz inżynierii i techniki przetwórstwa spożywczego,
  • ocena stanu technicznego obiektów technicznych i ich identyfikacja,
  • badanie i ustalanie przyczyn awarii i wypadków,
  • badanie parametrów technicznych i technologicznych,
  • wycena wartości obiektów i urządzeń, kalkulacja napraw,
  • badanie i planowanie kosztów eksploatacji obiektów, audit technologii i systemu.


W oparciu o przeprowadzone przez kompetentnego w danej dziedzinie Eksperta (lub grupy Ekspertów) badania, pomiary, ocenę i analizę zgłoszonego zlecenia, Towarzystwo PTIiTPS „SPOMASZ” uprawnione jest do wystawiania rekomendacji na nowo produkowane lub już użytkowane maszyny i urządzenia z branży spożywczej.

Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania zamówień oraz warunków i procedur związanych z proponowaną ofertą Ekspertów - Rzeczoznawców można uzyskać na stronie internetowej Towarzystwa www.ptit-spomasz.com.pl i w siedzibie Towarzystwa. Zgłaszanie zamówień i ewentualne problemy i zapytania prosimy kierować na adres elektroniczny Zarządu Towarzystwa tj. e-mail: stowarzyszenie@ptit-spomasz.com.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM "SPOMASZ" I KORZYSTANIA Z OFEROWANYCH USŁUG.

Sekretarz Działu Eksperckiego
PTIiTPS "SPOMASZ"