Znak SPOMASZ

POLISH SOCIETY of FOOD ENGINEERING and TECHNOLOGY "SPOMASZ"
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ"

ul. Głęboka 28, pokój 261, 20-612 Lublin, Polska
tel.: + 48 81 5319607
e-mail: stowarzyszenie@ptit-spomasz.com.pl

 
INFORMACJA O ZNAKU TOWAROWYM „SPOMASZ"

Znak towarowy „SPOMASZ" został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym w dniu 10 czerwca 1969 r. w rejestrze znaków wspólnych pod nr 128, z prawem do oznaczania towarów: aparaty, maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego oraz ich dokumentacja techniczna i wydawnictwa informacyjne.

Zgodnie z ustaleniami Prezydium Zrzeszenia „SPOMASZ" z dnia 23 maja 1989 r. w sprawie podziału majątku Zrzeszenia, spadkobiercą prawa do znaku towarowego ustanowiono Stowarzyszenie Rozwoju Przemysłu Maszyn Spożywczych i Urządzeń Handlowych „SPOMASZ", które w związku z tym pełni funkcję Organu Reprezentującego.

Decyzją Walnego Zgromadzenia z 1994 r. Stowarzyszenie RPMiUH „SPOMASZ" zostało zmienione na Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" z zachowaniem wszystkich praw do znaku towarowego „SPOMASZ", przyjmując zarazem funkcję Organu Reprezentującego.

Prawo do stosowania znaku towarowego „SPOMASZ" mają przedsiębiorstwa i inne jednostki, które były uprawnione jako członkowie dawnego Zrzeszenia lub powstały w wyniku ich przekształcenia. W sprawach spornych rozstrzyga Organ Reprezentujący, który ustala wykaz jednostek uprawnionych.

Używanie znaku towarowego polega na umieszczaniu tego znaku na tabliczce znamionowej aparatu, maszyny lub urządzenia. Znakiem tym może być również oznaczanie opakowanie tego urządzenia. Może on być także umieszczany na pismach firmowych obok nazwy podmiotu gospodarczego, na prospektach oraz wszelkiej dokumentacji technicznej.

Wspólnymi wymogami towarów dla których oznaczenia znak ten jest przeznaczony, objęte są aparaty, maszyny i urządzenia przeznaczone dla przemysłu spożywczego zawarte w klasie 047 Katalogu Polskich Norm, a także w normach branżowych o określonych w tych normach właściwościach, wymaganiach i parametrach.

Wyrób odbiegający od wymogów określonych w normie lub nie spełniający podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być oznaczony znakiem „SPOMASZ". Kontrola spełniania wymogów może nastąpić na wniosek użytkownika, a stwierdzenie ich naruszenia bada Komisja powołana w tym celu przez Organ Reprezentujący. W uzasadnionych przypadkach Komisja może postawić wniosek o wyłączenie producenta wadliwego wyrobu z wykazu uprawnionych do stosowania znaku towarowego i Organ Reprezentujący może wystąpić do Urzędu Patentowego.

Znak towarowy „SPOMASZ" powinien być dla użytkowników świadectwem właściwej jakości wyrobu.

Przedsiębiorstwo, które znaku tego nie posiada, musi uzyskać formalną zgodę od Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” na określonych warunkach.
 


POLISH SOCIETY of FOOD ENGINEERING and TECHNOLOGY "SPOMASZ"
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ"

ul. Głęboka 28, pokój 261, 20-612 Lublin, Polska
tel.: + 48 81 5319607
e-mail: stowarzyszenie@ptit-spomasz.com.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM „SPOMASZ" TAKŻE OSOBY I JEDNOSTKI DOTYCHCZAS NIEZRZESZONE.